Awesome Image

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการสำนักงาน ป.ป.ส. เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม 24 สิงหาคมนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการสำนักงาน ป.ป.ส. เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม 24 สิงหาคมนี้

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 มีการแก้ไขถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด ประเภท 5 คือ พืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายอีกต่อไป พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะมีผลเริ่มใช้บังคับในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ตรงกัน ไม่เกิดความสับสน และเข้าใจผิดในสังคม

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอชี้แจงว่า นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 พี่น้องประชาชนสามารถที่จะปลูก บริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน จะนำมาเคี้ยว นำมาต้มน้ำดื่มโดยไม่ผสมสารเสพติดอื่นใด หรือจะซื้อจะขายใบกระท่อม ภายในประเทศก็สามารถทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป

ส่วนที่มีร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ.... ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังเตรียมส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุวาระประชุมเข้าสภาต่อไป ในเนื้อหาสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้ หลักการก็ยังให้มีการปลูก ซื้อขาย บริโภคพืชกระท่อมภายในประเทศได้โดยเสรี ยกเว้นการนำไปใช้ในทางที่ผิดของเด็กและเยาวชน เช่น เอาไปผสมยาเสพติด ที่เรียกกันว่า 4 × 100 เป็นต้น และการซื้อขายนำเข้าส่งออกต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมต้องขออนุญาตก่อน เพื่อไม่ให้สินค้าราคาตกและล้นตลาดจนเกินไป

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/44630